IL TEMA DELLA PARITÀ DI GENERE NEI VERSI DI DUE AUTRICI AVIGLIANESI

0

I componimenti che vi presentiamo in questo numero affrontano una tematica molto delicata e molto attuale, quella della parità di genere. Anche in questo caso le lingue locali si presentano come uno strumento molto potente e molto efficace, in grado di toccare le corde più profonde dell’animo e gli argomenti più disparati.

Entrambi i testi poetici hanno partecipato al II Concorso di Poesia dialettale lucana, indetto dal CID e sono stati pubblicati nell’opuscoletto dedicato.

La prima poesia è La fémmëna ed è stata scritta da Anna D’Andrea.

La fémmëna

La fémmëna quanda còsë à vvulutë fà

pëcché lu valórë ca tènë à vvulutë dëmustrà

tënía na bbèlla prësènza a nu bbèllë cëppónë

purë quannë së mëttía lu šuššë a lu iëppónë

a rë ppënzatë r’à ttënutë sèmbë finë finë,

purë quannë mëttía cchiù spissë lu uandësinë.

Tènë lu tuppë a tènë l’aggiéttë

a nun_zólë rë ggammë a lu piéttë

ma à vvulutë luttuà a pandëšà

pë ccunvingë gli_uómënë ca putía ši a ffatë(g)à

a pë ffarsë spazië nda la socëtà

parécchië vuccunë amarë, abbaḍḍë, à vvulutë mënà.

Òšë finalmèndë la fémmëna tènë la parità

purë së tanda còsë ngë só angòra ra fà,

pëcché gli_uómënë angòra bbuónë ana capì

ca a ggriḍḍë mò së n’ana šì

nui nu_rrë vvuluìmë mica caccià

ma quirë ca mërëtamë në l’ana lassà:

pëcché abbasta a ffà gli padrónë

a ššillunguarsë sóp’a rë ppultrónë

“Pigliëmë l’acqua, pruóšëmë lu stuzzicarèndë”

rischë rë farléḍḍë zumbuà a qquiri quattë riéndë

“Fëglióla, c’ài fattë òšë ra magnà?”

Ma pëcché lòrë rë cchiappë nu_rrë ssanë auzà?

Ammuššatë r’aurécchië, accumunzuatë a ttrëmà

pëcché la fémmëna la capa ra ndèrra la sap’auzà.

Èglia, sì, partuta cu nu puassë ndrètë, ma s’èglia saputa arrëvëglià

a i dërittë ca tënía, së r’à vvulutë, a saputë cunguistà!!!

Mò vai a ffatë(g)à

nda la talavësiónë vai purë a pparlà

parla rë spòrt, rë puluitëca a r’economìa.

facë vëré ca tènë cërviéḍḍë a nun_zólë ciutaría.

nun_zimë né mmèglië né ssimë pèggë

a së vuluimë, purë nui facimë vuluà rë ssiéggë.

Ma na còsa rë cchiù ri: masculë la tënimë

Purë së, spissë, tròppë còsë pë scundatë racimë:

Gésë Cristë nu dònë (g)ruóssë à vvulutë rà

sólë nui fémmënë putuimë, a lu sénë, na criatura allattà,

ma l’òmë në sèrvë, nu_nnë putuimë fà a mménë

në l’ama tëné cu ttuttë gli uai a cu ttuttë rë ppénë !!

Cumë sèmbë aggë rittë quirë ca pènza

cu ssëmblicità a na nzé rë šucualènzia

gli masculë nun_zë l’ana pëglià

Íë r’aggë vulutë sólë avvësà

ca i tiémbë só ccagnatë a s’ana rassëgnà.

Nui fémmënë c’ama cundinuà a ffà?

Chi simë nu_nnë l’ama mai scurduà.

A masculuinë nunn_ama mai rëvëndà.

Rë rë ffémmënë nda la puluitëca chë vv’aggia rì?

Ca íë cchiù a vvòtë më në vuluéssë fušuì,

ma una rë cchiù rë lu diavëlë, na fémmëna sapë

quannë usa lu còrë, l’aggiéttë a la capa

pë qquéssë nui nunn_ama appauruà

pëcché ssi ppèsta r’uómënë në vòlënë sólë fà appauruà.

Avita šì caurë, uómënë italianë, masculë aviglianisë

pë ttròppë tiémbë n’avitë cuóttë lu còrë, n’avitë accisë!!

 

La donna

La donna quante cose ha dovuto fare

per dimostrare il suo valore;

aveva bella presenza e bella testa

anche quando indossava il costume aviglianese

e il cervello lo aveva sempre funzionante

anche quando indossava più spesso il grembiule.

Ha il cervello e bei modi

e non solo gambe e seno,

ma ha voluto lottare e affannarsi

per convincere gli uomini che pure lei aveva diritto al lavoro

e per crearsi spazi nella società

parecchi bocconi amari ha dovuto mandare giù.

Oggi finalmente la donna ha la parità

anche se tante cose deve ancora conquistare

perché gli uomini ancora devono ben capire

che devono andare a grilli (la devono smettere);

noi non li vogliamo cacciare

ma quello che meritiamo ce lo devono lasciare

perché basta fare i padroni

e stare sdraiati e piantati sui divani

“Prendimi l’acqua, porgimi lo stuzzicadenti”

Viene voglia di far saltare loro quei quattro denti

“Donna, cosa hai fatto oggi da mangiare?”

Ma perché il sedere non lo possono alzare?

Abbassate le orecchie, cominciate a tremare

perché la donna il capo da terra bene lo sa alzare.

È partita sicuramente con un passo indietro ma si è saputa svegliare

e i diritti che le spettavano li ha voluti e saputi conquistare!

Ora va a lavorare

va in tv a parlare

parla di sport, di politica e di economia

mostra che ha cervello e non solo leggerezza.

Non siamo né meglio, né siamo peggio

e, se vogliamo, anche noi sappiamo far volare le sedie,

ma una cosa in più dei maschi noi ce l’abbiamo

anche se spesso troppe cose le diamo per scontate:

il Signore un grande dono ci ha voluto dare

solo noi donne possiamo allattare un bimbo al seno

ma il maschio ci serve, non ne possiamo fare a meno

ce lo dobbiamo tenere con tutti i guai e tutte le pene.

Come sempre, ho scritto quello che penso

con semplicità e un po’ di leggerezza

gli uomini non se la devono prendere

li ho voluti solo avvisare

che i tempi sono cambiati e si devono rassegnare.

noi donne cosa dobbiamo continuare a fare?

Chi siamo non lo dobbiamo mai dimenticare

e la nostra femminilità conservare.

Delle donne in politica che vi devo dire?

Che io a volte vorrei scappare

ma una più del diavolo ne sa la donna

quando riesce a dosare cuore, modi e cervello.

Per questo non dobbiamo spaventarci

perché questi uomini ci vogliono solo far spaventare.

Avrete pane per i vostri denti, uomini italiani, uomini aviglianesi

per troppo tempo abbiamo sopportato e subito!!

 

Essa si presenta come un vero e proprio inno alla forza e alla tenacia delle donne, delle quali vengono elogiate le molteplici doti, soprattutto intellettive (Tënía na bbèlla prësènza a nu bbèllë cëppónë/ purë quannë së mëttía lu šuššë a lu iëppónë/ a rë ppënzatë r’à ttënutë sèmbë finë finë/ purë quannë mëttía cchiù spissë lu uandësinë). Nel leggere la poesia sembra di rivivere le diverse tappe della storia dell’emancipazione femminile, le diverse lotte che la donna ha dovuto affrontare e i diversi ostacoli che ha dovuto superare (Ma à vvulutë luttuà a pandëšà/ pë ccunvingë gli_uómënë ca putía ši a ffatë(g)à/ a pë ffarsë spazië nda la socëtà/ parécchië vuccunë amarë, abbaḍḍë, à vvulutë mënà). Il componimento si snoda in un crescendo, poiché dalle difficoltà iniziali le donne escono vittoriose e ancora più forti e sono in grado, ora, di affermare orgogliosamente la propria identità senza cercare di essere qualcos’altro (Nui fémmënë c’ama cundinuà a ffà?/ Chi simë nu_nnë l’ama mai scurduà/ a masculuinë nunn_ama mai rëvëndà).

La poesia è inoltre caratterizzata da una curata veste formale che la rende gradevole e leggera per il lettore, nonostante la lunghezza. Essa non è suddivisa in strofe, ma è strutturata in un unico blocco di ben 56 versi, uniti tra di loro dal procedimento della rima baciata, come si può osservare dalla struttura dei primi quattro versi: fàdëmustrà vv.1-2; cëppónëiëppónë vv. 3-4. L’autrice, inoltre, utilizza alcune figure retoriche di suono come l’allitterazione (ad esempio al v. 7 Tènë lu tuppë a tènë l’aggiéttë). Molto frequente è anche l’uso delle metafore o espressioni idiomatiche che danno al testo una grande vitalità, come ad esempio cëppónë (v. 4), letteralmente pezzo di legno di grandi dimensioni, qui utilizzato nel significato traslato di ‘testa’, o come in a ggriḍḍë mò së n’ana šì (v. 16 ) letteralmente ‘se ne devono andare per grilli’, ma qui col significato di ‘devono smetterla’.

 

Avigliano

Fonte: APT Basilicata

 

Il secondo componimento si intitola Nun vòglië cchiù stà cittë ed è stato scritto da Carmelina Rosa.

Nun vòglië cchiù stà cittë

Nun vòglië cchiù stà cittë

stà sèmbë a ssuppurtà

aunitë agli_autë ffémmënë

vòglië parlà:

parlà rë la straccuézza

ca la séra të piglia

quannë ròppë magnatë

mitt’a ddòrmë gli figlië;

parlà rë la paura

c’aviéttë quannë naššèrnë

sóla cumë nu cuanë

cu gli miérëchë ca t’accëttèrnë.

Mò vòglië capì,

mò më vòglië mbarà,

nun vòglië cchiù fà figlië

sènza manghë iatà.

Vòglië rì a ttuttë quandë

ca num_buói èssë cundènda

a ffatë(g)à cumë nu ciuccë

a èssë trattata ammalamèndë;

c’aggë passatë i iuórnë

a aspëttà figlië e maritë

pë ffarrë ra magnà

pë ffarrë šì pulitë;

ca sóp’a na mana sóla

r’aggë sèmbë cundatë

gli grazië e rë ccarézzë

ca finë a mmò m’ànnë ratë.

Fémmënë anzimë ra ngasa

pë vvërèrnë, pë pparlà:

aunitë së cagna lu munnë

sènza cchiù aspëttà.

 

Non voglio più tacere

Non voglio più tacere

e sopportare sempre

voglio parlare

insieme alle altre donne;

parlare della stanchezza

che ti prende di sera

quando, dopo aver mangiato,

metti a letto i figli.

Parlare della paura

che ho avuto durante il parto,

sola come un cane

con i medici che mi dicevano di stare zitta.

Ora voglio capire,

ora voglio apprendere,

non voglio più fare figli

senza fiatare.

Voglio dire a tutti

che non si può essere contente

a lavorare come un asino

a essere trattata male;

che ho passato i giorni

ad aspettare figli e marito

a preparare loro da mangiare

a lavare loro gli abiti;

che li ho sempre contati

sopra una sola mano

i “grazie” e le carezze

che mi hanno dato finora.

Donne usciamo di casa

per vederci, per parlare:

insieme si cambia il mondo

senza aspettare più.

La poesia della sig.ra Rosa è un intimo lamento per la triste condizione che molte donne vivono o hanno vissuto nella nostra società. L’autrice parla di paura e sentimenti inespressi (Vògliëparlà rë la paura/c’aviéttë quannë naššèrnë/sóla cumë nu cuanë/ cu gli miérëchë ca t’accëttèrnë), ma anche di incomprensione e ingratitudine da parte delle persone più vicine alle donne (sóp’a na mana sóla/r’aggë sèmbë cundatë/gli grazië e rë ccarézzë/ca finë a mmò m’ànnë ratë). I versi si susseguono come le scene di un film, la cui protagonista è una donna destinata, come tante altre, ad essere solo uno strumento nelle mani di un uomo, ad avere tanti figli, a vivere in casa per soddisfare le esigenze dell’intero nucleo familiare. La poesia manda un messaggio forte a tutte le donne a non accettare una condizione infelice, a diventare protagoniste della propria rinascita e della propria vita.

Dal punto di vista formale la poesia è articolata in 32 versi suddivisi in otto quartine di versi sciolti. La poesia è divisa in tre parti diverse che formano tre diversi blocchi dal punto di vista formale. L’autrice utilizza alcuni accorgimenti retorici per collegare fra di loro gli elementi delle diverse parti. I primi due blocchi sono formati uno da tre quartine e l’altro da quattro, mentre l’ultimo blocco è costituito da un’unica quartina. Nei primi due blocchi le quartine sono occupate da una proposizione ciascuna. Ogni parte è sapientemente unita da accorgimenti retorici. Nel primo blocco l’elemento di collegamento fra le tre strofe è la parola parlà: tra la prima e la seconda strofa si può osservare l’utilizzo della figura retorica dell’anadiplosi (v.4 Vòglië parlà …v. 5 parlà rë), mentre tra la seconda e la terza il collegamento è garantito dall’anafora (v. 5 parlà rë la…v. 9 parlà rë la). Nella seconda parte l’elemento di collegamento è la parola vòglië, che non solo viene ripetuta all’inizio di due strofe successive con un procedimento anaforico, ma è anche il verbo da cui dipendono le proposizioni presenti nella sesta e nella settima strofa che iniziano con la congiunzione chë ‘che’. L’ultima strofa risulta invece come un blocco a sé stante sia dal punto di vista formale sia contenutistico, in quanto l’autrice dopo aver espresso il suo dolore chiama a raccolta tutte le donne per poter cambiare la loro condizione.

Passiamo infine ad analizzare la lingua dei due componimenti, cioè l’aviglianese.

Questa varietà locale presenta alcune importanti peculiarità che sono ben visibili in queste due poesie.

Dal punto di vista fonetico, l’aviglianese si caratterizza per l’evoluzione della (-)D- latina in (-)r– (-)[r]-, come si può osservare in riéndë [ˈrjendə] ‘denti’ (La fémmëna, v. 22) o in  rì [ri]‘dire’ (La fémmëna, v. 49), o  ancora in ròppë [ˈrɔp:ə] ‘dopo’ (Nun vòglië cchiù stà cittë , v. 7) o in ratë [ˈratə] ‘dati’ (Nun vòglië cchiù stà cittë, v. 28). La (-)D- del latino ricompare però quando si verifica il raddoppiamento fonosintattico: alcune parole, come ad esempio preposizioni e articoli, possono provocare il raddoppiamento della consonante iniziale della parola che segue, come si può osservare in mitt’a ddòrmë [ˈmit:_a ˈd:ɔrmə] ‘metti a dormire’ (Nun vòglië cchiù stà cittë, v. 8).

Altro tratto caratteristico è l’evoluzione di -LL- latina in –ḍḍ– -[ɖ:]-, come si può osservare in abbaḍḍë [aˈb:aɖ:ə] ‘giù’ (La fémmëna, v. 12), a ggriḍḍë [a ˈg:riɖ:ə]‘a grilli’ (La fémmëna, v. 16).

Dal punto di vista semantico, invece, risultano interessanti due tratti rilevabili dalle due poesie presentate: 1) l’utilizzo di tëné [təˈne] in luogo di avé [aˈve] con il significato di ‘possedere’ e 2) l’utilizzo di vulé [vuˈle] con il significato di ‘dovere’. Ma vediamo qualche esempio tratto dai testi; per ‘tenere’ in luogo di ‘avere’: Tënía na bbèlla prësènza [təˈnia na ˈb:ɛl:a prəˈsɛndza] ‘aveva un bell’aspetto’ (La fémmëna, v. 3), tènë lu tuppë e tènë l’aggiéttë ‘ha il cervello e bei modi’ [ˈtɛnə lu ˈtup:ə e ˈtɛnə l_aˈd:ʒjet:ə] (La fémmëna, v. 7). Tuttavia la sostituzione di ‘avere’ con ‘tenere’ non sembra essere categorica: infatti in base a quanto si può osservare nelle nostre poesie, la sostituzione di ‘avere’ con ‘tenere’ non si è ancora realizzata in tutti i casi, infatti si registra la paura/c’aviéttë [la paˈura k_aˈvjet:ə]‘la paura/ che ebbi’ (Nun vòglië cchiù stà cittë , vv. 9-10).

Si registra, poi, l’utilizzo di vulé [vuˈle] con il significato di ‘dovere’ nei seguenti casi: la fémmëna quanda còsë à vvulutë fa [la ˈfem:əna ˈkwanda ˈkɔsə a v:uˈlutə fa]‘la donna quante cose ha dovuto fare’ (La fémmëna, v. 1), à vvulutë luttuà [ a v:uˈlutə luˈt:wa] ‘ha dovuto lottare’ (La fémmëna, v. 9). Il verbo ‘volere’ tuttavia conserva anche il proprio significato originario, infatti si legge anche nu dònë (g)ruóssë à vvulutë [nu ˈdɔnə ˈɣrwos:ə a vvuˈlutə ra]‘un dono grande ha voluto dare’ (La fémmëna, v. 37), vòglië mbarà [mə ˈvɔʎ:ə mbaˈra] ‘voglio apprendere’ (Nun vòglië cchiù stà cittë, v. 14).

Teresa Carbutti

Condividi

Sull' Autore

Rispondi