Natàlë dë na vótë

0

Natàlë dë na vótë

 

Chë në vutë e nu surrutë ié passatë n’atë annë

Còmmë së lu vìndë së fòssë purtatë nnandë lu calënnarië!

Tanda përsónë ànnë passatë uaië, suppurtatë malannë,

mmécë li sólëtë furtunatë fannë la vé(i)të dë li mëliunarië.

Acchëssé, pë ttùttë quandë ié arruwatë n’ata vótë Natalë:

quannë r’angëlë ànnë annunziatë la Bbóna nuvèllë,

la fèstë cunzëdëratë nda tùttë lu mónnë la cchiù spëcialë,

fòrsë óšë quasë sólë pë li riàlë, rë vvacanzë, la véita bbèllë.

La tradëziónë vólë ca a mmëzzanòttë, së vàië a la mèssë,

e mmacarë ngë vénë purë lu pënzirë dë fa li bbunë cristianë;

ma dòppë qualchë iurnë ngë scurdammë dë rë prumèssë

e nnon pënzammë a l’autë né së stannë vëcéinë e nné llundanë.

Allórë më vènë a mmèndë cómë iérë lu Natalë dë na vóta,

quannë s’aspëttavë chë ttand’anzië ca arruwavë sta fèstë;

la ggèndë mëttìjë nda lu prësèpië tuttë rë spëranzë accótë

e appënnìjë a l’albërë li dësëdérië da rëalizzà lèstë lèstë.

rë mmammë accumënzavënë a ffa sóbbëtë pèttëlë e ccasatèddë

e rë spëcialëtà ca da sèmbë së prëparavanë da mangià;

chi putéië crëššìjë nu crapèttë da mèttë nda la tièddë,

e anzìjë la damëggianë dë lu mèglië vinë d’assaggià.

Li cchiù ddëvótë la matinë dë nòttë šévënë a la nuwëlë

a la chisë a la Nunziatë oppuramèndë a Ssanda Lucìjë,

tutt’appapugliatë, pë së rëparà da quiru sòrtë dë ggélë

tandë iérë chiatratë la névë sópë li téttë e mmizzë la véië.

La sérë së šucavë a la tòmbëlë nda rë ccasë dë lu vëcënatë:

a ògnë ggéirë së pa(g)avë cénghë lé(i)rë pë së pëglià dóië cartèllë,

a la fé(i)në óunë vëngéië appénë quattë sòldë nda la sëratë

ggióstë p’accattarë na ciambatë dë cannëlé(i)në e ccaramèllë.

Dëvèrsë faméglië facévanë l’albërë pë la gióië dë rë ccriaturë:

s’appënnévënë ciucculaté(i)në, faššënèddë e li mandaré(i)në,

qualchë strèššë dë carta nduratë pë ffa cchiù bbèlla fë(g)urë,

datë ca no ng’érënë né stèllë lucèndë, né ffé(i)lë dë lambadéinë.

Tanda uagliungiddë stacévënë mmizzë la véië a ššucarë:

së pëgliavënë a ppaddùttëlë dë névë e ffacévënë nu bbèllë pupazzë,

oppurë s’accumbagnavënë, pòrt’a ppòrtë, a li zambugnarë

ca sunannë, cërcavënë qualchë ccósë da mèttë nda la vësazzë.

Qualcunë šéië a ffà farë lu vësté(i)të nuvë da lu cusëtórë;

chi putéië spènnë dë cchiù, purë rë scarpë da lu scarparë,

acchëssé la fèstë iérë maggiormèndë attésë, chë nn’atu sapórë

e nu nzólë pë rë ccósë bbónë da mèttë a la tavëlë da mangiarë.

La nòttë dë Natalë së mëttéië a rë ffuchë nu bbèllë cëppónë:

li anzianë cundavënë fattë ca purtavënë allëgréië e trëstézzë;

rë ccriaturë dëcévënë qualchë puiséië, cantavënë na canzónë

e cchianë chianë s’addurmévënë pë lu sunnë e la stanghèzzë.

Rë ffëgliólë appëcciavënë nu grussë vraširë chë la carvunèllë

së strëngévënë attórnë attórnë, quasë nun draséië cchiù nnindë,

së facévënë rë ggammë a cchiazzë, dë lu culórë dë la murtatèllë,

e pò li uagliónë rë ppëgliavënë ngéirë pëcché tënévënë li parindë

nda nu mumèndë arruwavë purë Capëdannë e ccapë dë méisë

e ssë šéië a vvasà la manë a li papanònnë e a ttuttë li zianë,

p’abbušcà fignalmèndë la strènnë ca avévënë prumméisë,

ggiustë cumë dëcéië lu pruvèrbië ca vénë da tanda lundanë.

Ècchë, cchiù o ménë acchëssé iérë lu Natalë nustë dë na vótë;

së rëspëravë na bbèll’atmosférë, n’aria mbrufumatë e ssanë;

mó ògnë iùrnë cummannë la mudernità, s’ié ggëratë la rótë,

só ccangiatë li timbë, rë ccósë e ssoprattòttë pròbbië li cristianë.

 

Natale di una volta

 

Con un gira e volta è passato ormai un altro anno,

come se il vento si fosse portato avanti il calendario!

Tante persone hanno avuto dei guai, sopportato malanni,

invece i soliti fortunati fanno la vita dei milionari.

Così, per tutti quanti è arrivato un’altra volta Natale:

quando gli Angeli hanno annunziato la Buona Novella,

la festa considerata in tutto il mondo come la più speciale,

forse oggi quasi solo per i regali, le vacanze, la bella vita.

La tradizione vuole che a mezzanotte si vada a messa,

e magari viene anche il pensiero di fare i buoni cristiani;

ma dopo qualche giorno ci dimentichiamo delle promesse

e non pensiamo agli altri né se stanno vicini, né lontani.

Allora mi viene in mente come era il Natale di una volta,

quando si aspettava con tanta ansia che arrivasse questa festa;

la gente riponeva nel presepe tutte le speranze raccolte

e appendeva all’albero i desideri da realizzarsi in fretta.

Le mamme cominciavano a far subito frittelle e casatèddë

e le specialità che da sempre si preparavano da mangiare;

chi poteva, allevava un capretto da mettere nella pentola,

e tirava fuori la damigiana del miglior vino da assaggiare.

I più devoti, la mattina presto, andavano alla Novena

alla chiesa della Nunziata oppure a quella di Santa Lucia,

tutti imbacuccati, per ripararsi da quel gran gelo

tanto era ghiacciata la neve sui tetti e in mezzo alla strada.

La sera si giocava a tombola nelle case dei vicini,

a ogni giro si pagavano cinque lire per prendersi due cartelle,

alla fine uno vinceva appena quattro soldi nella serata

solo per comprare una manciata di confetti e caramelle.

Diverse famiglie facevano l’albero per la gioia dei bambini:

si appendevano cioccolatini, carrube e mandarini,

qualche striscia di carta dorata per far più bella figura,

dal momento che non c’erano né stelle filanti, né file di lampadine.

Tanti ragazzini stavano in mezzo alla strada per giocare:

si prendevano a palle di neve e facevano un bel pupazzo,

oppure si accompagnavano, porta a porta, agli zampognari

che, suonando, cercavano qualcosa da mettere nella bisaccia.

Qualcuno andava a farsi fare il vestito nuovo dal sarto;

chi poteva spendere di più, anche le scarpe dal calzolaio,

così la festa era maggiormente attesa, con un altro sapore

e non solo per le cose buone da mettere a tavola da mangiare.

La notte di Natale si metteva nel fuoco un bel ceppo:

gli anziani raccontavano fatti che portavano allegria e tristezza;

i bambini recitavano qualche poesia, cantavano una canzone

e piano piano si addormentavano per il sonno e la stanchezza.

Le ragazze accendevano un grosso braciere con la carbonella,

si stringevano tutt’intorno, quasi non entrava più nessuno,

si facevano le gambe a chiazze, del colore della mortadella,

e poi i ragazzi le prendevano in giro perché avevano i segni detti parenti.

In un momento arrivava anche Capodanno e l’inizio dei mesi

E si andava a baciare la mano ai nonni e a tutti gli zii,

per ricevere finalmente la strenna che avevano promesso,

proprio come diceva il proverbio che viene da lontano.

Ecco, più o meno così era il Natale nostro di una volta:

si respirava una bell’atmosfera, un’aria profumata e sana;

ora ogni giorno comanda la modernità, si è girata la ruota,

sono cambiati i tempi, le cose e, soprattutto, proprio le persone.

 

Michele Lapetina

Rapolla

Nella poesia Natàlë dë na vótë scritta da Michele Lapetina nel dialetto di Rapolla si osserva la presenza di quei fenomeni linguistici che caratterizzano il dialetto del paese in maniera chiara e inequivocabile. Essi si osservano sia a livello fonetico che morfologico e lessicale.

Ad un primo livello di analisi emergono alcuni esiti vocalici particolari: v.4 [‘ve(it)ə] vé(i)të ‘vita’, v.12 [və’tʃe(i)nə] vëcé(i)në ‘vicino’, v.30 [tʃuk:ula’te(i)nə] ciucculaté(i)në ‘cioccolatini’. Gli esempi mostrano la presenza dei cosiddetti vocoidi propri del dialetto rapollese. Si tratta di realizzazioni degli esiti latini, composte da più di un elemento vocalico.

Sul piano morfologico, la poesia offre alcuni esempi di articoli determinativi rapollesi. Le forme v.16 [l_’albərə] l’albërë ‘l’albero’, v.38 [lu skar’parə]lu scarparë ‘il calzolaio’, v.37 [lu vəs’te(i)tə]lu vësté(i)të ‘il vestito’ sono esempi di sostantivi maschili accompagnati dai rispettivi articoli determinativi l’ oppure lu. Accanto a queste forme la poesia riporta anche [rə ‘f:ukə] rë ffuchë ‘il fuoco’, che invece è un sostantivo neutro. A testimonianza di ciò un articolo determinativo diverso da quello maschile e il raddoppiamento della consonante iniziale. L’articolo [rə] indica il neutro, genere con cui si distinguono i nomi di materia e incontabili, come infatti è il fuoco.

Anche i sostantivi femminili plurali presentano, per il plurale l’articolo determinativo [rə] , v.8 [rə v:a’kandzə] rë vvacanzë ‘le vacanze’, v.45 [rə  f:ə’ʎ:olə] rë ffëgliólë ‘le ragazze’, v. 40 [rə ‘k:osə] rë ccósë ‘le cose’. La differenza tra quest’articolo e quello neutro è di tipo etimologica: l’articolo femminile plurale dal pronome latino (IL)LA(S), invece l’articolo neutro deriva da un originario (IL)LU(D).

Il lessico raccolto nella poesia di Michele Lapetina è attuale ma è caratterizzato anche dalla presenza di espressioni e lessemi più antichi che donano al componimento un tono nostalgico e autentico, come, per esempio: v.1 [kə nə ‘vutə e nu su’r:utə] chë në vutë e nu surrutë ‘con un gira e volta’, oppure v.58 [papa’nɔn:ə] papanònnë ‘nonno’, che risultano quasi del tutto sconosciute alle generazioni giovani.

 

La poesia è composta da 14 quartine a rima alternata ABAB.

Nelle prime tre quartine insieme alla vena poetica dell’autore, Michele Lapetina, emerge quella polemica: oggi il Natale è la festa del consumismo, dei regali, delle vacanze e della bella vita. Si va a messa a mezzanotte con tanti buoni propositi che poi vengono puntualmente disattesi appena pochi giorni dopo.

Ciò suscita nel poeta nostalgia per il Natale di una volta, [naˈtalə də na ˈvotə], Natalë dë na vótë come recita il titolo, quando le persone attendevano con ansia questo giorno di festa riponendo nel presepe tutte le speranze e appendendo all’albero, insieme ai cioccolatini, alle carrube, ai mandarini e a qualche striscia di carta dorata, tutti i desideri.

Michele Lapetina ricorda la preparazione dei dolci tipici rapollesi, soprattutto pèttëlë [‘pɛt:ələ] ‘frittelle’ e casatèddë [kasa’tɛd:ə] ‘panzerotti di castagne’ v.17, e le giocate a tombola con le cui vincite si compravano confetti e caramelle.

Il Natale richiama, naturalmente, le abbondanti nevicate che, se oggi rappresentano un ostacolo e una difficoltà per la popolazione, ieri erano motivo di gioia e divertimento, soprattutto per i ragazzi che vivevano la neve come un’occasione imperdibile di gioco.

Particolarmente significativo è il momento poetico richiamato dal camino acceso e alimentato da un grande ceppo di legna, lu cëppónë [lu ʧə’p:onə]v.41, durante la notte di Natale, testimone dei racconti di vita che coinvolgevano tutta la famiglia. Il componimento rievoca un tempo in cui la semplicità rappresentava l’ingrediente magico, e anche il Natale veniva vissuto in maniera semplice. Attraverso la descrizione del periodo natalizio, l’autore rivive malinconicamente un tempo lontano, e riesce a trasmettere al lettore, sia la nostalgia per la dimensione genuina del passato, sia il malessere causato dai cambiamenti frutto del progresso e della modernità.

Curatrici:
commento linguistico_ Anna Maria Tesoro
commento letterario_ Giovanna Memoli

Condividi

Sull' Autore

Rispondi